Artikel 1. Definities

 

1.1 Lennert Fabriek: Lennert Fabriek, gevestigd te Groningen onder KvK nummer. 75501074.
1.2 Opdrachtgever: degene met wie Lennert Fabriek een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: Lennert Fabriek en opdrachtgever samen.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lennert Fabriek.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Lennert Fabriek uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Aanbiedingen en offertes van Lennert Fabriek zijn maximaal 14 dagen geldig, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst.

 

4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag dat deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. Wijzigingen

 

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

 

Artikel 6. Prijzen

 

6.1 Alle prijzen die Lennert Fabriek hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief eventuele overige kosten zoals reis,- verzend- of transportkosten.
6.2 Alle prijzen die Lennert Fabriek hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Lennert Fabriek te allen tijde wijzigen.
6.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Lennert Fabriek vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6.4 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lennert Fabriek, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.5 Indien partijen voor een dienstverlening door Lennert Fabriek een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6.6 Lennert Fabriek is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
6.7 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lennert Fabriek de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6.8 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 7. Betalingen en betalingstermijn

 

7.1 De opdrachtgever moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan Lennert Fabriek betalen,  tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
7.2 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Lennert Fabriek de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen
7.3 Lennert Fabriek behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 8. Gevolgen niet tijdig betalen

 

8.1 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lennert Fabriek gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
8.2 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lennert Fabriek.
8.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8.4 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Lennert Fabriek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Lennert Fabriek op de klant onmiddellijk opeisbaar.
8.6 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lennert Fabriek, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Lennert Fabriek te betalen.

 

Artikel 9. Opzegging en ontbinding overeenkomst

 

9.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, tot dan alle gemaakte uren, overig gemaakte kosten en kosten gemaakt aan derden te betalen.
9.2 Indien de overeenkomst door Lennert Fabriek wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, tot dan alle gemaakte uren, overig gemaakte kosten en kosten gemaakt aan derden te betalen.
9.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten 30% van het resterende deel van de overeengekomen prijs.
9.4 Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
9.5 Bij een duurovereenkomst waarbij Lennert Fabriek bij herhaling werkzaamheden uitvoert, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke of elektronische opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.
9.6 Een elektronische opzegging is pas rechtsgeldig na een elektronische bevestiging van Lennert Fabriek.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

10.1 Lennert Fabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens na goedkeuring van de opdrachtgever.
10.2 In geval van opzet of grove schuld van Lennert Fabriek, is de aansprakelijkheid van Lennert Fabriek voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan de overeengekomen prijs.
10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.4 De aansprakelijkheid van Lennert Fabriek op gemaakte websites stopt als de opdrachtgever zelf het beheer over een website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website. Ook is Lennert Fabriek niet verantwoordelijk voor updates en onderhoud aan de WordPress installatie of de gebruikte plugins.
10.5 Lennert Fabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
10.6 Lennert Fabriek gebruikt plugins van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze niet meer (volledig) naar behoren werken.
10.7 Lennert Fabriek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Lennert Fabriek geen invloed kan uitoefenen.